;

De intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op het logo van Voice Over Agency, waaronder in elk geval al onze merkrechten zijn begrepen, berusten volledig bij Stemmenbureau VC en haar handelsnamen (hierna tezamen aangeduid als: “VC”). VC behoudt zich al deze rechten uitdrukkelijk voor.

De auteursrechten die betrekking hebben tot het format en de inhoud van deze website (met daarin opgenomen gegevens, beeltenissen, geluidsbestanden, webteksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij VC en/of haar partners. De inhoud van deze website mag alleen worden aangewend voor persoonlijk gebruik.

Zonder schriftelijke toestemming van VC is het bijvoorbeeld niet toegestaan de inhoud of enig onderdeel van deze website, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan partijen, behalve wanneer dit strikt noodzakelijk is voor het gebruik van deze website.

Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van deelnemende stemacteurs, rusten de rechten daarop bij deze voice overs en/of hun partners, tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en deze rechten zijn overgedragen aan VC.

VC heeft het recht, edoch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen wanneer er, naar het oordeel van VC, sprake is van een mogelijk inbreuk op rechten van derden.